Inwestowanie w fundusze dla początkujących: czy bezpiecznie jest inwestować w fundusze?

Inwestowanie w fundusze dla początkujących: czy bezpiecznie jest inwestować w fundusze?

Polecne i promocje

Inwestowanie w fundusze dla początkujących to obecnie coraz popularniejszy sposób pomnażania środków. Zobacz co to jest i czy jest to bezpieczny sposób na osiągniecie zysków? Odpowiadamy na najprostsze i jednocześnie najważniejsze pytania

Inwestowanie w fundusze dla początkujących: czy bezpiecznie jest inwestować w fundusze?

Podstawowym zadaniem funduszu inwestycyjnego jest pomnażanie pieniędzy powierzonych mu przez uczestników. Poniżej znajdziesz nasz poradnik fundusze inwestycyjne dla początkujących.

Co to jest fundusz inwestycyjny?

Zgodnie z art. 3 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z 27 maja 2004 r. fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

Fundusze inwestycyjne – cechy

  • Zysk w funduszu inwestycyjnym nie jest z góry znany ani gwarantowany. Nie pochodzi on z odsetek, ale ze zmiany wartości papierów wartościowych i innych aktywów, w które inwestują fundusze. Im bardziej rośnie wartość papierów wartościowych, tym większy jest zysk. Wartość inwestycji można sprawdzać na bieżąco, śledząc wartość jednostki uczestnictwa danego subfunduszu.
  • Fundusz inwestycyjny pozwala określić zaangażowanie na rynku akcji – sprwadź.
  • Przy akceptacji wysokiego poziomu ryzyka, można rozważyć inwestycje, które za cenę wyższych wahań wartości inwestycji mogą przynieść wyższe zyski – np. subfundusze akcji. Przy niskiej tolerancji na ryzyko lepiej inwestować w subfundusze, których wahania są niewielkie, nawet jeżeli mają przynieść niższy zysk.

Czy pieniądze w funduszu inwestycyjnym są bezpieczne?

  1. Do powołania funduszu inwestycyjnego otwartego (FIO) potrzebna jest zgoda Komisji Nadzoru Finansowego, która sprawdza czy warunki utworzenia FIO są zgodne z przepisami.
  2. Fundusz inwestycyjny to odrębna osoba prawna – majątek klientów ulokowany w funduszu jest całkowicie niezależny od majątku towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), które nim zarządza. W przypadku ewentualnego bankructwa TFI pieniądze klientów funduszy otwartych z prawnego punktu widzenia są niezagrożone.
  3. Aktywa funduszu przechowywane są u depozytariusza. Jest nim najczęściej bank, choć może być nim również Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych lub instytucja kredytowa. Zadaniem depozytariusza jest czuwanie nad bezpieczeństwem instrumentów finansowych zgromadzonych w funduszu.

Klient ma ciągły dostęp do swoich środków. Fundusz inwestycyjny otwarty musi zapewnić całkowity, ciągły dostęp do środków każdemu klientowi. Ci mogą w każdej chwili złożyć zlecenie umorzenia jednostek, dlatego zarządzający funduszem musi dbać o odpowiednią płynność portfela – to znaczy lokować część środków na depozytach czy też dobierać przede wszystkim takie instrumenty, które może szybko spieniężyć po cenie rynkowej.

0 0 votes
Daj ocenę
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments